കോവിഡ് -19 എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എന്തറിയാം (ഇതുവരെ) – ബ്ലൂംബെർഗ് ക്വിന്റ്


Translating…