നൊറോവൈറസ് കണ്ടെത്താൻ യു‌എ ഗവേഷകർ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു – ന്യൂസ് 4 ട്യൂസൺ കെ‌വി‌എ‌എ-ടിവി


Translating…

News 4 Tucson KVOA-TV 7.4K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Aug 30, 2019

A team of researchers at the University of Arizona is using a smartphone to detect norovirus, a contagious virus causing food poisoning, stomach flu or the stomach bug.