പ്രമേഹം: നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിലനിർത്താൻ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക – TheHealthSit


Translating…

In case you are suffering from diabetes, here are a list of vegetarian foods that you need to opt for.

1/5

Type 2 diabetes

Are you suffering from diabetes? If yes, you must have been asked by doctors to pay special attention on your food. Right? Well, that is because eating anything without knowing its calorie count can significantly increase your blood sugar level and put you at risk of various ailments like heart attack, stroke etc. Diabetes is a medical condition that occurs when either your pancreas stops producing insulin or your body becomes incapable to use the insulin produced. Insulin is essential for the sugar to be stored and used as energy. Its ineffective use can lead to accumulation of sugar in the body, which can damage your nerves. Kidneys, eyes and various other organs. Diabetes is characterized by symptoms like increased hunger, thirst, unexplained weight loss, frequent urination, extreme fatigue, blurry vision etc. Some of the factors like high blood pressure, old age, obesity, genetics, family history etc. can potentially increase your risk of developing diabetes. In case you are suffering from this health problem, here are a list of vegetarian foods that you need to opt for.

2/5

Spinach

Have green vegetables: Spinach, broccoli, kale etc. are extremely healthy and low in carbs. This means eating them won’t lead to an increased level of blood sugar.